Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett
“MÚZEUMOK MINDENKINEK”

Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése című
TÁMOP – 3.2.8/10/B kódszámú
“Az élmény esztétikuma” – A
Szombathelyi Képtár múzeumpedagógiai terve
 

Támogatott időszak: 2010. szeptember 01.– 2011. augusztus 31.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 6.858.737 Ft)

Kedvezményezett: Szombathelyi Képtár, 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 12.
Tel.: 94/508 800, Fax: 94/314 096
E-mail: keptar@int.szombathely.hu, www.keptar.szombathely.hu
 

1. A fejlesztés célja, várt eredményei

Közvetlen célunk a városban illetve a város körzetében élők közül azoknak a megszólítása, akik fogékonyak a művészetre, illetve azokra a tevékenységi formákra, amelyek múzeumpedagógiai kereteken belül realizálhatók.
Közvetetetten pedig méltóan folytatni azokat a hagyományokat, amelyek ebben a nagy múltú városban kialakultak, és mindezt szinkronba hozni a kultúra kortárs tendenciáival. Példaként tarthatjuk számon azt a Novalisnak tulajdonított állítást, hogy „Minden ember művész”. Ez annyiban kiindulópont, hogy a legtöbb ember rendelkezik kreativitással, és azt a saját szakterületén alkalmazza. Pontosan a mai képzőművészet, illetve a múzeumpedagógiai foglalkozások vezethetik rá az embereket, hogy a manualitás most már tágabban értelmezhető, és a mai körülmények, a mai vizualitás mellett sokkal több ember részese az alkotói folyamat örömének. Az örömmel töltött idő, illetve a teremtés lehetősége egyfajta terápiát jelent mind az Ún. egészséges emberek, mind a fogyatékkal élők számára.

Rövid távú eredmény:
A tanulók, az ifjúság felismeri a kortárs művészet jelentőségét, abban megtalálja azt a nyelvezetet, amelyet napi szinten maga is használ, érdeklődővé válik a múzeumi kínálat iránt. Esetleg rendszeres múzeumlátogató lesz.

Hosszú távú eredmény:
Alkalmazkodva az alsó-, közép- és felsőfokú képzés folyamatához, hozzájárulni az itt élők differenciált kulturálódásához. Azoknak, akik élethivatássá választják a művészetet, mintát és lehetőséget biztosítani, a más foglalkozású, de igényes embereknek pedig minőségi kulturális szolgáltatást megvalósítani.

Intézményünkben jelenleg is zajló - a helyi és környékbeli iskolákkal közreműködve- a múzeumpedagógiai programok mellé megújuló erejű fejlesztéseket valósítunk meg, melyek tovább segítik a jövőbeli közös tevékenységünket. Fokozni kívánt múzeumpedagógiai tevékenységünk egyik motivációja az a megfigyelésünk, hogy a múzeum látogatói köre jóval nagyobb, mint a szűkebben kiállítást megtekintőké, amelyet mi szabad kapacitásként értelmezünk, és igyekszünk e terület számára megnyerni. Célunk továbbá a fogyatékkal élők részére biztosítani a szakember által vezetett speciális foglalkozásokat, mely a város múzeumi kínálatában újszerűnek mondható.

2. A projekt célcsoportja

Projektünk tematikájának készítésekor az elsődleges célcsoportként a városi és megyei diákságot, a családokat és a fogyatékkal élőket választottuk.
A projekt célcsoportja: 1. általános iskolás tanulók (alsó és felső), 2. művészeti szakirányú általános iskolák tanulói, 3. középiskolások, 4. egyetemi képzésben részt vevők, 5. gyerekek és családok,
6. felnőttképzés
Speciális célcsoportok: Fogyatékkal élők.
Célcsoportjainkat a megfelelően kiválasztott kommunikációs eszközök segítségével, társintézményekkel való kapcsolat bővítésével, az elkészült produktumok bemutatásával érjük el.

3. A projekt megvalósítandó tevékenységeinek részletezése

A Szombathelyi Képtárban nagy hagyományai vannak a múzeumpedagógiának. Múzeumpedagógiánk az iskolákban folyó általános vizuális kultúra oktatás speciális kiegészítéseként működik, amely élővé teszi az ismeretszerzést.
Elsődleges célunk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat a múzeumban, kiváltképp a mi múzeumunkban. A legfontosabb a múzeumlátogatás rendszeres szokásának kialakítása a gyerekekben, hogy élményt vigyenek magukkal a művekkel, műtárgyakkal való találkozásból, és ez által művészettörténeti és vizuális kultúra ismereteiket kiegészítsék, színesítsék, a további ismeretszerzést motiválják. Szeretnénk, hogy a múzeumi légkör természetes közegükké váljon és „belenövekedjenek” városunk kulturális, képzőművészeti életébe, életkori sajátosságukhoz szabott foglalkozásaink által.
Az intézmény által szervezett kiállítások, illetve saját gyűjteményének bemutatása igen sokszor légüres térben mozog, mert nem sikerül azt a hidat megtalálni, amely az átlagos körülmények között élő és átlagos érdeklődésű emberek számára fontos lehet a művek befogadásához.
Számos eddigi eset mutatja, hogy a modern, illetve kortárs művészettel szembeni ellenérzések oly módon feloldhatók, hogy a későbbiek során a nézők, a látogatók által preferált terület ez lesz.
Bízunk abban, hogy irányított múzeumpedagógiai szolgáltatásunk jelenlegi fejlesztésével a még csak érdeklődőket, illetve a múzeumot csak látogatók foglalkoztatásával, információkkal, új közönséget lehet nevelni, és egyben elérjük, hogy mindenki számára valódi élményforrás és értékadóak legyünk. Múzeumpedagógiai koncepciónk tovább lép azon a képzeten, hogy a művészeti kiállítások, a műelemzés rejtelmei, az alkotás örömei csak bizonyos szűk felnőtt réteg kiváltsága.

Intézményünk szolgáltatás fejlesztésével lehetőség nyílik a múzeumban szerezhető ismeretek és a múzeumot használók körének bővüléséhez.
Erősíti továbbá a kapcsolatot a közoktatási intézményekkel a megújuló formális oktatást segítő, kiegészítő programkínálatával.
Kifejezetten hasznos, hogy jelen pályázat nem csak a foglalkozások megvalósulását, hanem az azt segítő kiadványokat is támogatja. A másik fontos jelentősége a projektünknek, hogy a már jól kialakult iskolák tantervéhez szorosan illeszkedő a gyermek- és ifjúsági célcsoportra irányuló múzeumpedagógiai programsorozataink fejlesztése mellett a múzeum további lehetőségeket kap az informális és az élethosszig tanulás jegyében további célcsoportok, tevékenységtípusok kidolgozására, megvalósítására, különös tekintettel a speciális igényekre alapozott foglalkozássorozatok.
A Szombathelyi Képtár általános múzeumpedagógiai tematikájára alapozva, azt kiegészítve és az aktuális irányelvekhez igazodva, az alábbi foglalkoztatási formákat kiemelt módon szeretné megvalósítani, az élményszerűség és újdonság jegyében:

1. Szünidei múzeumi gyermekfoglalkoztató napok: A program mottója: „Háztűznéző”. A program múzeumpedagógus irányításával, és szakmuzeológusok koordinálásával valósulna meg.
2. Múzeumi szakkör
3. Múzeumi óra
4. Múzeumi nap
5. Tematikus foglalkozás
6. Speciális múzeumi foglalkozás
7. Tematika –múzeumi kiadványok

 

 

 

 

RÉSZLETES PROGRAM (PDF) 

PROJEKT ZÁRÁSA (PDF)